Výhody nasadenia e-learningu v LMS

Systém riadenia vzdelávania (LMS) šetrí peniaze pomocou zefektívnenia administrácie vzdelávania a pomocou správy obsahu. Ušetriť možno pomocou centralizovanej administrácie, samoobslužnosti systému, automatického účtovania a vylepšenia v oblasti výroby a administrácie obsahu.

Administrácia

LMS automatizuje úlohy ako je obhospodarovania a distribúcia katalógu kurzov, zaevidovanie na kurzy, helpdesk, plánovanie učební a ostatných zdrojov ako aj distribúciu materiálov. Úspory sa dosahujú centralizáciou, zefektívnením a automatizáciou administratívnych procesov.

Obsah

Vytváranie a následná správa obsahu býva jeden z najnákladnejších aspektov vzdelávania. Ak je už v e-learningu raz obsah vytvorený, môže byť s veľmi nízkymi nákladmi použitý opakovane. LMS optimalizuje jeho výrobu, správu a aktualizáciu, eliminuje existenciu viacerých verzií rovnakých informácií, zjednodušuje úpravy obsahu a rieši vzájomnú kompatibilitu rôznych obsahov.

Zníženie nákladov prevedením obsahu na e-learning

O e-learningu by nemalo byť uvažované ako o náhrade výučby vedenej lektormi, ale ako o nadstavbe, ktorá tento typ výučby významne rozvíja. Pri správnom “mixe” jednotlivých typov výučby (tzv. “blended learning“) sú úspory vzniknuté zavedením e-learning pomerne ľahko kvantifikovateľné. Patria sem napr:

 • prostriedky pre výučby
  týka sa to prenájmu priestorov (školiace zariadenie, učebne ..), v prípade použitia vlastných priestorov je potrebné vziať do úvahy náklady na ich prevádzku,
 • lektori
  v prípade externých lektorov sú opäť náklady veľmi dobre vyčísliteľné,pri interných lektoroch možno opäť na základe zložiek mzdy nakladyľahko vyčísliť,
 • cestovné, strava, ubytovanie
  ďalšie z dobre kalkulovateľných položiek, ktoré možno pomocou e-learning významne eliminovať,
 • strata produktivity v dôsledku neprítomnosti v pracovnom procese
  správnejšie by sa mala počítať aj z hodnoty zamestnanca pre organizáciu (obrat na zamestnanca), teda nie len z vyplatených prostriedkov.
 • 

Zvýšenie produktivity

Vyškolený zamestnanci sú produktívnejší. Cieľom každého vzdelávania by malo byť, aby si zamestnanci lepšie počínali v práci. Meranie výkonnosti zamestnancov sa vždy líši v závislosti od typu organizácie a typu zamestnancov. Ako príklad môžeme uviesť:

 • efektívnejšiu predajnú silu
  existuje rad štúdií, ukazujúcich, ako e-learning zvýšil efektivitu a produktivitu predajných síl. Vhodná hodnota pre meranie je tu priemerný predaj na jedného predajcu,
 • rýchlejšie dodanie výučby
  čím skôr sme schopní dodať tréning napr nových produktov, nových predajných stratégií apod, tým skôr môžeme začať tieto produkty predávať, čo má samozrejme významný vplyv na príjmy,
 • zníženie fluktuácie zamestnancov
  nábor, najímanie a vyškolenie nových zamestnancov je vždy nákladné. Hlavným dôvodom, prečo zamestnanci opúšťa organizáciu býva, že nemôžu na svojom pracovnom zaradení ďalej rásť. Rad štatistík ukazuje, že v podnikoch, ktoré pravidelne školia zamestnancov, zostávajú títo zamestnanci dlhšiu dobu,
 • lepšie vzťahy so zákazníkmi
  strata zákazníka je ešte nákladnejšie než strata zamestnanca. Je široko akceptované, že je 5 až 8 krát nákladnejšie získať nového zákazníka ako obsluhovať existujúceho. Súčasne existuje silná korelácia medzi fluktuáciou zamestnancov a stratou zákazníkov,
 • lepšia kvalita produktov a procesov
  TQM (Total Quality Management) aj známa disciplína, v ktorej môže hrať e-learning dôležitú úlohu. TQM sa zameriava na oblasti, ako je redukovanie plytvania a duplicity, ktoré môžu byť z veľkej časti riešené práve pomocou e-learning.

Nemerateľné výhody

Sú často známe ako mäkké faktory, pretože je takmer nemožné ich merať a kvantifikovať. Príležitostne je možné niektoré z nich kvantifikovať, dve kľúčové oblasti sú:

 • spokojnosť zákazníkov
  to možno merať pomocou miery straty zákazníkov (pozri vyššie). J treba brať do úvahy aj ďalšie oblasti, ako je zlepšenie imidžu, atraktívnosti na trhu apod
 • spokojnosť zamestnancov
  môže byť meraná pomocou údajov ako je fluktuácia, počet sťažností, miera výpadkov v dochádzke, počet iniciatív a návrhov zamestnancov  apod.