Projektové riadenie

V súčasnosti sú zručnosti v oblasti riadenia projektov vzdelávania nevyhnutné pre dosahovanie cieľov v rámci organizácie a úspech v dnešnom podnikateľskom svete. Aplikovanie správnych postupov riadenia projektov sa preukazuje ako potreba pri zvyšovaní šancí na úspešné dokončenie prác v rámci troch obmedzení, ktorými sú čas, rozpočet a rozsah. Projektový manažment je jeden z najefektívnejších nástrojov riadenia.
V organizáciách sa projektový manažment väčšinou využíva pri rozbiehaní nových prevádziek a ich zavádzaní do produkcie, ale v súčasnosti aj pri implementácii štandardov firemnej kultúry či vzdelávacích procesov. Projektový manažment  je predovšetkým nástrojom na riadenie zmien, ktorým riešime spravidla všetky strategické alebo životne dôležité úlohy v organizácii. Ďalším prínosom projektového manažmentu je znižovanie rizík.

Základným predpokladom zvládnutia projektového riadenia v oblasti vzdelávania je vysoká profesionalita projektových manažérov pri riadení projektov. Manažéri by sa mali zbaviť autoritatívneho a autokratického riadenia a viac presviedčať ľudí a získavať ich pre projekty. A práve na to je potrebné rozsiahle vzdelávanie na všetkých úrovniach riadenia.

Manažment projektu môže byť definovaný ako aplikácia vedomostí, skúseností, nástrojov a techník na projektové aktivity s cieľom uspokojiť potreby prijímateľa a očakávania projektu.

Projektom sa rozumie všetko úsilie vyvinuté na dosiahnutie požadovanej jednej zmeny v našom okolí prostredníctvom dodania vopred stanoveného súboru výstupov projektu. Zmena sa chápe ako dosah projektu na jeho okolie. Dosiahnutie požadovanej zmeny je vymedzené v čase (stanovenie termínu začatia a ukončenia projektu), stanoveným rozpočtom a potrebnými zdrojmi. Miera neistoty plnenia požadovanej zmeny je zúčastnenými stranami hodnotená skôr ako nadpriemerná.

Projekty v oblasti HR a vzdelávania plne podliehajú vyššie popísanej teórii projektového manažmentu. Na čo by sme ale pri tvorbe a implementácii projektov z oblasti budovania ľudských zdrojov nemali zabúdať?

Pri riešení situácie, ktorá by mala byť vzdelávaním navodená by sme si mali plne uvedomovať:

  • Čo je to projektový manažment?
  • Čo chceme projektom vlastne dosiahnuť?
  • Mať aspoň hrubú predstavu čo chceme a koľko na to môžeme dať časovej dotácie a peňazí.
  • Ale poznať aj logické rámce a fázy projektu – definovanie, plánovanie, realizácia a vyhodnotenie projektu.

Pokiaľ už máme v tomto jasno, prechádzame do štádia inicializácie projektu a vytvorenie konkrétneho plánu projektu. To znamená, že sme identifikovali potreby vzdelávania, cieľovej skupiny, nadizajnovali sme štruktúru vzdelávania a dostávame sa do fázy výberu spôsobu a dodávateľa vzdelávania, či komplexných riešení pre vnútrofiremné vzdelávanie. Samozrejme sa ako manažéri pozeráme na všetko nie len cez kvalitu dodávateľa a jeho služieb ale cez peniaze, teda v tejto fáze už máme predstavu aj o tom, koľko nás bude také vzdelávanie stáť. Pre výber dodávateľa si samozrejme môžeme zostaviť celú škálu výberových kritérií, kde zohľadníme referencie, good will, ale aj lektorské možnosti dodávateľa atď.

V samotnej realizačnej fáze dbáme na efektívne využívanie zdrojov projektu – teda času, ľudí a rozpočtu. Už v priebehu vzdelávania sa dobrý projektový manažér zaoberá aj evaluáciou a prípadnými korekciami smerovania projektu.

V záverečnej fáze projektu sa celý proces vzdelávania vyhodnocuje, píšu sa záverečné správy, stratégie na budúce obdobia, podľa ktorých sa firma po absolvovaní vzdelávania chce riadiť.

Vo všetkých fázach projektu by sme nemali zabúdať na informovanosť, komunikáciu a monitoring.

 Viac o projektovom riadení sa dozviete na našich tréningoch projektového manažmentu, alebo formou konzultácií na túto tému. Tešíme sa na to, že vám pomôžeme transformovať predstavy vašej spoločnosti na konkrétne projekty vzdelávania.