Hľadáte optimálne riešenie pre vzdelávanie?

Informačné technológie poskytujú v dnešnej dobe ideálnu možnosť zmeny prístupu ku vzdelávaniu. Je jedno, či sa jedná o podnikové, všeobecné alebo doplnkové formy vzdelávania, všade je možné nové technológie uplatniť. Našim cieľom je poskytnutie riešení už aj v počiatočnej fáze, ktorú považujeme za jednu z najdôležitejších, pre optimálny výber toho najvhodnejšieho riešenie na základe analýz konkrétnych interných procesov vzdelávania s následným návrhom zmien, ktoré prinesú pridanú hodnotu.

Pri výbere vhodnej formy vzdelávania je dôležité vychádzať v prvom rade z celkovej stratégie organizácie a jej cieľov. Pri takomto kroku bude zabezpečená synergia všetkých zúčastnených zložiek v procese plnenia týchto cieľov. Záujem o zapojenie prvkov vzdelávacieho procesu do plnenia strategických cieľov musí byť v plnej miere podporovaný vrcholovým manažmentom, ktorý následne dokáže motivovať ostaných v snahách o aktívny prístup k rozvoju svojich schopností, vedomostí a špecifických znalostí v prospech rozvoja spoločnosti. V súčasnosti je pre tento proces často používaný pojem “učiaca sa spoločnosť“.

Je pravdou, že rozvoj technologickej úrovne organizácií je dôležitý a potrebný pre dosiahnutie úspechu a konkurencieschopnosti. K týmto zdrojom však majú relatívne rovnaký prístup všetci a jeho dosiahnutie je vlastne v dnešnej dobe len otázkou dostatočných finančných zdrojov. Rozvoj ľudských zdrojov vo vnútri organizácie je však špecifickou činnosťou. Preto  je plne v réžii konkrétneho manažmentu a tímovej réžie, či dokážu využiť všetky talenty, ktoré individuálne osobnosti každého zamestnanca prinášajú. Ich rozvoj alebo zanedbávanie (v rámci nepremysleného šetrenia) môžu byť dôležitým jazýčkom na váhach úspechu alebo neúspechu v konkurenčnom boji, ako aj podstatným prvkom dosiahnutia strategických cieľov.

Zložky rozvoja ľudských zdrojov:

Prostriedkom, ako nájsť vhodné riešenie, môže byť realizácia vstupnej procesnej analýzy aktuálnych vzdelávacích procesov. Po vykonaní tejto analýzy je vypracovaný návrh optimálnych zmien, ktoré zohľadnia špecifiká a potreby v organizácii a s podporou moderných metód vzdelávania a nasadením informačných technológií do výučby, vzdelávania a odbornej prípravy (Information Technologies for Learning, Education and Training – ITLET) je vytvorený základ pre projekt vzdelávania, podporujúci v plnej miere dosiahnutie strategických cieľov organizácie s optimálnou pridanou hodnotou, ktorá v konečnom dôsledku prinesie organizácii konkurenčnú výhodu a následne aj nárast ziskov.