Dobrý scenár, základ dobrého kurzu.

Základ kvalitného e-learningového kurzu je postavený na princípe učenia sa interaktívne podľa vopred definovaného sledu vzdelávacích aktivít. Dôležitým krokom je aj zadefinovanie postupnosti jednotlivých častí scenára v čase. Ak chcete vytvoriť kvalitný e-learningový kurz, je nutné vytvoriť vzdelávací scenár potom, čo boli v rámci prvotnej analýzy definované potreby vzdelávania (ciele, pokiaľ ide o kompetencie), cieľové skupiny a dostupné zdroje.

  

Scenár je vhodné vytvárať postupnosťou krokov ako určitý prípech:

  1. premyslenie aktivít (krokov)
  2. zoradenie do postupností
  3. definovanie “maskota” alebo “sprievodcu” v rôznych pozíciách
  4. voľba vhodných obrázkov, videí a audia
  5. definovanie rozloženia  stránok podľa obsahu
  6. úvod do príbehu … atď

Samozrejme nie je možné obecne definovať univerzálny scenár. Ten vždy zohľadňuje aktuálne požiadavky na vzdelávací obsah, skladbu užívateľov, použité technológie no a v neposlednom rade často aj dostupné finančné zdroje. Aby efekt scenára bol čo najlepší a poskytol tvorcom kurzu čo najvernejší obraz o potrebách a cieľoch danej vzdelávacej aktivity, je vhodné tvoriť scenár tímovo, prípade využiť služby špecializovaných firiem so zameraním na e-learningové vzdelávanie a tvorbu vzdelávacieho obsahu.